Muzea tří regionů Jihočeský kraj | Horní Rakousko | Dolní Bavorsko

Museen in der Dreiländerregion Südböhmen | Oberösterreich | Niederbayern

Nacházíte se

Slovo na úvod

Tři regiony s bohatou nabídkou muzejních expozic: Jihočeský kraj, Horní Rakousko a Dolní Bavorsko

Společné kořeny, silná provázanost a výměna v oblasti obchodu a hospodářství, umění a kultury, náboženství a lidových zvyků, tím vším se vyznačuje region tří zemí. Jako na sběrné čočce se tyto společné rysy názorně zobrazují právě v muzeích jednotlivých regionů. Na druhé straně však nejsou jižní Čechy totéž co Horní Rakousko či Dolní Bavorsko a naopak. Do této míry je přáním tohoto průvodce muzei zdůraznit jak společné přírodní skutečnosti a kulturní souvislosti, tak také zvláštnosti jednotlivých regionů. Srovnatelné jsou například nálezy z doby římské, doklady zemědělské a řemeslné práce či katolické církevní umění a lidová zbožnost, zatímco městské nebo venkovské stavby, kroje a lidové zvyky, tradiční jídla a nápoje vykazují naopak regionální specifika a stávají se tak také předmětem zájmu muzeí. Velmi často je už samotná budova muzea příkladem místní stavební tradice.

Na druhé straně se některé vývozní artikly objevují i v sousedních regionech, například "Linecké zlaté čepce" nalezneme i v dolnobavorských muzeích, reprodukce českého národního světce Jana Nepomuckého v každém bavorském či rakouském vlastivědném muzeu, sklo z hutí ve Zwieselu a Frauenau východně i jižně od hranic země. Přeshraniční kulturní výměna existovala od pradávna. Současná síť muzeí již už nezná, dnešní návštěvník muzea však dostává do ruky zdarma tuto publikaci, aby mu zprostředkovala starý středoevropský kulturní prostor prostřednictvím jeho hmotných dokladů.

Za to, že si můžeme touto cestou přátelsky "podat ruce" přes hranice zemí, si jistě zaslouží poděkování jak iniciátoři projektu, tak také finanční partneři, nejvíce však zástupci muzeí tří regionů, kteří projevili ochotu spojit své kulturní vědomí a potenciál muzeí formou této společné publikace.

Albrecht Gribl
za pracovní skupinu průvodce Muzea tří regionů Jihočeský kraj – Horní Rakousko – Dolní Bavorsko

(Úvodní slovo k tištěnému vydání "Muzea tří regionů")